dele / delez .gw -ioù vergue
marine nautisme
anglais : yard, yardarm
dele / delez .gw -ioù antenne
marine nautisme ◊ vergue longue et mince
anglais : yard, yardarm
delez flech .gw vergue de flèche
marine nautisme
anglais : topsail yard